Nastanak i razvoj

Sporazum gradonačelnika najveći je svjetski pokret gradova usmjeren na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku se nalazi više informacija o inicijativi na razini Europske unije: kontekst, misija i vizija te dostignuća u brojkama.

Flashback: Porijeklo Saveza gradonačelnika

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja na tisuće lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila provedbi ciljeva Europske unije za klimu i energiju.

Sporazum gradonačelnika pokrenut je 2008. u Europi s namjerom okupljanja lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju i premašivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Uz to što je predstavila jedinstven pristup aktivnostima koje utječu na energiju i klimu prema načelu ‘odozdo prema gore’, uspjeh ove inicijative ubrzo je nadmašio sva očekivanja.

Danas okuplja više od 7 tisuća tijela lokalne i regionalne vlasti u 57 zemalja, koristeći prednosti pokreta koji ujedinjuje brojne dionike širom svijeta te metodološku i tehničku potporu koju pružaju nadležni uredi.

Globalni Sporazum gradonačelnika iskoristit će iskustvo stečeno tijekom prethodnih pet godina u Europi i šire te se razvijati na temelju ključnih čimbenika uspjeha inicijative: modelu upravljanja ‘odozdo prema gore’, modelu suradnje na više razina i kontekstualnom okviru djelovanja.

 • Priča o uspjehu Sporazuma gradonačelnika

  Saznajte više o glavnim događajima i dostignućima Sporazuma gradonačelnika od trenutka pokretanja inicijative!

  • 2008

   Sporazum gradonačelnika pokrenula je Europska komisija 2008. godine s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima posvećenih obvezi postizanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a.

  • 2011

   Uspjeh inicijative ubrzo je nadmašio očekivanja te je nastavio privlačiti nova tijela lokalne i regionalne vlasti u Europi i šire. Do listopada 2010. Sporazum gradonačelnika već je okupio 2 tisuće gradova i time Europsku komisiju potaknuo na izradu slične inicijative u državama članicama Partnerstva EU-a za Istočnu Europu. Ova je inicijativa Sporazuma gradonačelnika pokrenuta 2011. godine i trenutno djeluje u Bjelorusiji, Ukrajini, Moldaviji, Armeniji, Gruziji i Azerbajdžanu.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   Godine 2012. Europska je komisija Sporazum gradonačelnika proširila na Europsku regiju južnoga susjedstva pokretanjem projekta CES-MED. Projekt „Čišći energetski učinkoviti mediteranski gradovi“ (CES-MED) potiče gradove na pridruživanje Sporazumu gradonačelnika i preuzimanje obveze provedbe ambicioznih politika održivog razvoja. Uredi projekta CES-MED otvoreni su u Alžiru, Egiptu, Izraelu, Jordanu, Libanonu, Maroku, Palestini i Tunisu.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Europska komisija pokrenula je inicijativu Prilagodba gradonačelnika. Temeljena na jednakim načelima kao i Sporazum gradonačelnika, ova je bratska inicijativa usmjerena na prilagodbu klimatskim promjenama. Prilagodba gradonačelnika poziva lokalne vlasti da preuzmu vodeću ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama te ih podržava u izradi i primjeni lokalnih strategija prilagodbe.

  • 2015

   Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika službeno su se ujedinili na svečanosti održanoj 15. listopada 2015. godine u Europskom parlamentu. Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju – čiji su ciljevi i usmjerenja definirani s gradovima tijekom faze konzultacija – još je ambiciozniji i sveobuhvatniji: gradovi potpisnici obvezali su se aktivno podržavati postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., prihvatiti usvajanje integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osigurati pristup sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.

   Na sastanku na vrhu o klimatskim promjenama,  održanom nekoliko tjedana kasnije u Parizu, Maroš Sefčovič, potpredsjednik Europske komisije, najavio je geografsko proširenje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, uspostavljanjem novih regionalnih ureda u subsaharskoj Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Japanu, Indiji, Kini i Jugoistočnoj Aziji.

  • 2016

   U lipnju 2016. godine, odlukom o objedinjavanju s jednom drugom inicijativom gradova, Paktom gradonačelnika, inicijativa Sporazum gradonačelnika započela je novu bitnu fazu svoje povijesti. Ova zajednička inicijativa „Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ najveći je pokret lokalnih vlasti posvećenih nadmašivanju klimatskih i energetskih ciljeva na razini pojedine zemlje. Potpuno usklađen s ciljevima održivog razvoja i načelima klimatske pravde UN-a, Globalni sporazum gradonačelnika bavit će se sljedećim ključnim pitanjima: ublažavanjem klimatskih promjena, prilagodbom na negativne učinke klimatskih promjena i univerzalnim pristupom sigurnoj, čistoj i dostupnoj energiji.
   U međuvremenu, Sporazum gradonačelnika nastavlja se širiti na globalnoj razini otvaranjem Ureda Sporazuma gradonačelnika za subsaharsku Afriku.
   helpdesk@comssa.org

   Kao nadopuna postojećima, od 2017. osnivaju se regionalni uredi Sporazuma u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Karipskom otočju, Kini i Jugoistočnoj Aziji, Indiji i Japanu.

Globalno širenje

Kao nadopuna postojećima, od 2017. osnivaju se regionalni uredi Sporazuma u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Karipskom otočju, Kini i Jugoistočnoj Aziji, Indiji i Japanu.“